Hockey, gemenskap & hälsa

Djurgården är mer än en ishockeyförening. Vi är, sedan 1891, en lojal och närvarande institution i staden, vars verksamhet utifrån verkliga behov, gör skillnad i människors liv. Varje dag, år ut och år in. 

Att ha ett favoritlag innebär en paus ifrån vardagens krav och åtaganden, en möjlighet till en stunds nöje och avkoppling med vänner och familj. Ett samhälle utan idrott, musik, kultur och mötesplatser lever inte. Stockholm är en stad med höga ambitioner inom välfärd och tillväxt men staden blir aldrig mer välmående än dess medborgare. Därför behöver vi i alla led främja en positiv hälsa hos stockholmarna, både fysisk och psykisk. En positiv hälsa är summan av människors aktiviteter och tillfredsställelse med hemmet, skolan, arbetet och fritiden. 

Djurgården kan fysiskt aktivera, engagera, avlasta, uppmuntra och glädja människor igenom hela livet, vilket skapar stora positiva effekter på vår gemensamma stad och hälsa. Pandemikrisen har påmint oss om att inte ta det ovanstående för givet och de viktiga värden de medför.

Välmående förutsätter både fysisk aktivitet och avkoppling

God hälsa och välbefinnande uppstår med andra ord både genom fysisk aktivitet och träning men också genom nöjen och avkoppling. Båda behövs och båda erbjuds genom oss! 

 • Vi behöver ett Stockholm som mår bra socialt, ekonomiskt, fysiskt och psykiskt.
 • Vi behöver att stockholmarna rör på sig, till vardags men också till och från våra arenor.
 • Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till fysiskt och psykiskt välmående.

Djurgården är djupt förankrade i Storstockholm och har stort stöd av många stockholmare. Vi finns genom vår upplevelseidrott på de stora arenorna, vår ungdomsidrott på de små idrottsplatserna och vår uppsökande idrott i skolor och stadsmiljöer.

Vi sätter Stockholm i rörelse

Djurgården arbetar långsiktigt för att öka mängden fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Stockholms län samtidigt som vi utvecklar relationen mellan stockholmarna och Djurgården. Omfattande forskning visar den positiva effekt fysisk aktivitet har på både fysisk och psykisk hälsa i både det korta och långa perspektivet. Trots det är Sverige ett av Europas mest stillasittande länder. Barn, ungdomar, familjer och skolor behöver med andra ord stöd och hjälp att hitta tid, kraft och resurser för att skapa den mängd fysisk aktivitet som vi behöver. 

 • Vi måste aktivera våra barn och unga
 • Fysisk aktivitet leder till bättre fysisk och mental hälsa
 • Aktiva vanor etableras tidigt i livet och upprätthålls som vuxen och därför måste vi börja i tid

Genom omfattande, uthålliga och riktade insatser runt om i Stockholm ökar vi mängden fysisk aktivitet, före, under och efter skoltid, påverkar positivt den allmänna hälsan och välbefinnandet hos Stockholms barn och ungdomar samtidigt som aktivt arbetar för att skapa en välmående och tillgänglig social miljö för alla deltagare. Genom vår kärnverksamhet adresserar vi flera av FN:s globala hållbarhetsmål men det börjar lokalt. För vår del i vardagen, i Stockholm.     

Skola & Stad: En förlängning av Djurgårdens kärnverksamhet

Djurgården Hockey och Djurgården Fotboll driver ett gemensamt arbete med att öka mängden fysisk aktivitet i samhället. Vi finns redan på Stockholms stora arenor och små idrottsplatser och flyttar nu in i skolan och i stadens offentliga miljöer. 

Arbetet utgår från att idrotten behöver arbeta uppsökande och möta människor på ett aktivare sätt. Vi menar att ett framgångsrikt uppsökande arbete undanröjer trösklar för deltagande i fysisk aktivitet oavsett om det är ekonomiska, geografiska, kulturella eller psykologiska sådana. Under 2020 grundade vi därför Djurgårdens IF Skolidrottsförening (DIF Skol IF) där vi samverkar med skolor för att i direkt anslutning till skoldagen skapa möjlighet för stora mängder fysisk aktivitet. 

Djurgården tar genom den här satsningen ett nationellt ledarskap för att få fler flickor och pojkar att röra på sig. Vi kommer ut till barnen där de är och sätter dem i rörelse. Vi finns överallt där man kan skapa fysisk aktivitet; skolor, idrottsplatser, inomhus och utomhus, is-, gräs- och asfaltsytor, på land och på vatten, park- och stadsmiljöer. I alla väderstreck, i hela Storstockholm. 

Med utgångspunkt i lek, bortom kortsiktiga projekt och event, utformar vi med regelbundenhet våra aktiviteter utifrån ledande expertis, i nära samarbete med skolor och inte minst barn och ungdomarna själva. Genom vår skolidrott skapar vi en helt ny modell för framtiden där idrottens attraktionskraft och potential slås ihop med skolans tillgänglighet och infrastruktur. 

DIF Skol IF i punktform

 • Djurgårdens IF Skolidrottsförening sätter Stockholms barn- och unga i rörelse genom att integrera idrott och skola.
 • DIF Skol IF är en idrottsförening för barn och ungdomar 7-18 år på barn och ungdomars villkor, vars verksamhet sker i direkt anslutning till skoldagen, under helger och skollov.
 • På varje skola arbetar en heltidsanställd Djurgårdsledare, deltagande är gratis och barnen är med och bestämmer aktiviteterna.
 • Genom att vi integrerar idrottsföreningen i skolan når vi alla barn, även de som annars aldrig kommer i kontakt med idrottsrörelsen.
 • Varje dag är över 1 000 barn fysiskt aktiva tillsammans med oss och vi har en nästintill jämställd könsfördelning.
 • Vi tillför 80-100 timmar gratis extra fysisk aktivitet per skola, i månaden. 20-25 timmar i veckan. 4-5 timmar per dag. 
 • Vi arbetar under 2022 på över 30 skolor och vi växer med cirka 5 skolor per termin (5-15 per år).
 • Vi inkluderar så många barn och ungdomar som möjligt i rörelse i ett positivt sammanhang.
 • Vi agerar och skapar fler resurseffektiva aktiviteter som löser gemensamma uppdrag genom samverkan mellan idrott och skola. 
 • Vi tillför resurser till första linjen, det vill säga personalen på golvet för att där arbeta direkt med barn och ungdomar. Det stärker den ordinarie verksamheten istället för att belasta den.
 • Vi integrerar resurser i kärnverksamheten så att infrastruktur och långsiktighet säkerställs.
 • Vi utvecklar samverkanslösningar där alla parter är med och delar på riskerna och vinsterna. Det upprätthåller engagemang och lojalitet.
Huvudpartners