Kallelse till årsstämma i Djurgården Hockey AB
Årsstämma2023-06-01
Djurgården Hockey AB (publ), 556536-8734, håller årsstämma tisdagen den 4:e juli klockan 16:00. Platsen kommer att vara studion på Djurgården Hockeys kontor vid Avicii Arena, Stockholm.

Rätt att delta på stämman har den som på dagen för stämman är införd i bolagets aktiebok samt anmält sitt deltagande senast fredagen den 30:e juni till [email protected]. I ämnesraden ska det stå ”Anmälan till årsstämma”.

Aktieägare som ska företrädas genom ombud, ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av två justerare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut i fråga om,
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 13. Utseende av valberedning
 14. Förslag till beslut om bemyndigande att emittera aktier och konvertibler
 15. Stämmans avslutande

Punkt 8 – Beslut i fråga om aktieutdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske.

Punkt 14 – Förslag till beslut om bemyndigande
Bolagsstämman föreslås fatta beslut om att styrelsen ska bemyndigas att besluta om ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, genom nyemission av stam- eller preferensaktier eller konvertibler, med rätt att avvika från tidigare aktieägares företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att snabbt emittera aktier eller konvertibler för kapitalbehov. Vidare föreslås att styrelsen äger besluta att betalning för aktier eller konvertibler ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller kvittning.

Tillhandahållande av handlingar med mera
Redovisningshandlingar enligt punkt 7 ovan och styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 14 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Avicii Arena, entré 2, Stockholm fr.o.m. den 13:e juni 2023 och sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress. Valberedningens förslag kommer att presenteras via hemsidan senast tre veckor före årsstämman.

Stockholm den 1:a juni 2023

Styrelsen

Kallelse till årsstämman publiceras även i Svenska Dagbladet samt i Post- och Inrikes Tidningar.

Djurgården Hockey