Kallelse till årsstämma i DIF Hockey Partners Sweden AB

2 augusti 2021 14:30
Årsstämma

DIF Hockey Partners Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 30:e augusti 2021, klockan 16:00.


Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat, med stöd av tillfälliga lagregler (2020:198), att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom fullmakt. Stämman kan följas på distans, digitalt via länk och det kommer att finnas möjligheter till att ställa frågor. Förutom bolagets styrelse kommer även Thomas Kraft och Joakim Eriksson från Djurgården Hockey att delta. Information om länk med mera skickas till aktieägare som anmäler sig till stämman.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i aktieboken på dagen för stämman samt ska anmäla sitt deltagande till [email protected] senast torsdagen den 26:e augusti 2021. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär, årsredovisning och ev. övriga handlingar kommer att finnas på www.pepins.com/shc/dif-hockey senast fr.o.m. två veckor före stämman.

B. Ärenden på årsstämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om
  a) fastställelse av resultat- och balansräkning
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 10. Val till styrelse och av revisor
 11. Eventuellt tillkommande ärenden
 12. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 8 b
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 10
Omval föreslås av styrelseledamöterna Peter Lindell, Göran Tidström och Ulf Grunander. Till revisor föreslås omval av RSM Stockholm AB med auktoriserade revisor Karl-Henrik Westlund som huvudansvarig revisor.

Nacka i juli 2021
DIF Hockey Partners Sweden AB (publ)