• Huvudsponsorer

Lördag Lör 7 Mars Mar
Tisdag Tis 10 Mars Mar
Torsdag Tor 12 Mars Mar
Torsdag Tor 13 Augusti Aug
Torsdag Tor 20 Augusti Aug
Torsdag Tor 27 Augusti Aug
Torsdag Tor 3 September Sep
Lördag Lör 5 September Sep
Söndag Sön 6 September Sep
Lördag Lör 12 September Sep
Måndag Mån 14 September Sep
Tisdag Tis 15 September Sep
Lördag Lör 19 September Sep
Söndag Sön 20 September Sep
Lördag Lör 26 September Sep
Söndag Sön 27 September Sep
Torsdag Tor 1 Oktober Okt
Lördag Lör 3 Oktober Okt
Måndag Mån 5 Oktober Okt
Torsdag Tor 8 Oktober Okt
Lördag Lör 10 Oktober Okt
Söndag Sön 11 Oktober Okt
Onsdag Ons 14 Oktober Okt
Torsdag Tor 15 Oktober Okt
Fredag Fre 16 Oktober Okt
Lördag Lör 17 Oktober Okt

Kallelse till årsstämma i Djurgården Hockey AB

27 maj 2020 12:00
Årsstämma

Djurgården Hockey AB (publ), 556536-8734, håller årsstämma torsdagen den 25 juni, 2020 kl. 16.00 på EBAB, Pastellvägen 6, Stockholm.
Det här är inte en kallelse för dig som blivit aktieägare i DIF Hockey Partners via Pepins - en sådan kommer senare.


Rätt att deltaga på stämman har den som på dagen för stämman är införd i bolagets aktiebok samt anmält sitt deltagande senast måndagen den 22 juni till [email protected].

Aktieägare som skall företrädas genom ombud, skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av två justerare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut i fråga om,
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 13. Utseende av valberedning
 14. Förslag till beslut om bemyndigande att emittera aktier och konvertibler
 15. Stämmans avslutande

Punkt 14 – Förslag till beslut om bemyndigande
Bolagsstämman föreslås fatta beslut om att styrelsen skall bemyndigas att besluta om ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, genom nyemission av stam- eller preferensaktier eller konvertibler, med rätt att avvika från tidigare aktieägares företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att snabbt emittera aktier eller konvertibler för kapitalbehov. Vidare föreslås att styrelsen äger besluta att betalning för aktier eller konvertibler skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller kvittning.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar enligt punkt 7 ovan och styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 14 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Lindetorpsvägen 15, 121 25 Stockholm fr.o.m. den 4 juni 2020 och sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress.

Stockholm den 27 maj 2020

Styrelsen

OBS
Det här är inte en kallelse för dig som blivit aktieägare i DIF Hockey Partners via Pepins - en sådan kommer senare.