• Huvudsponsorer

Fredag Fre 15 November Nov
Lördag Lör 16 November Nov
Tisdag Tis 19 November Nov
Torsdag Tor 21 November Nov
Fredag Fre 22 November Nov
Lördag Lör 23 November Nov
Torsdag Tor 28 November Nov
Lördag Lör 30 November Nov
Söndag Sön 1 December Dec
Tisdag Tis 3 December Dec
Torsdag Tor 5 December Dec
Söndag Sön 8 December Dec
Idag 10 December Dec
Tisdag Tis 17 December Dec
Torsdag Tor 19 December Dec
Fredag Fre 20 December Dec
Lördag Lör 21 December Dec
Torsdag Tor 26 December Dec
Lördag Lör 28 December Dec
Måndag Mån 30 December Dec
Lördag Lör 4 Januari Jan
Söndag Sön 5 Januari Jan
Torsdag Tor 9 Januari Jan
Lördag Lör 11 Januari Jan
Tisdag Tis 14 Januari Jan
Torsdag Tor 16 Januari Jan

På torsdag håller vi årsmöte för Djurgården Hockey

25 juni 2019 10:45
Nyhet

På torsdag 27 juni klockan 18.00 håller Djurgården Hockey årsmöte inne på Tele2 arena. Här hittar du dagordningen, motioner, valberedningens förslag och årsredovisningen.


Djurgårdens IF ishockey håller årsmöte nu på torsdag den 27 juni 18.00. Mötet kommer att hållas inne på Tele2 arena man går in vid Arenaslinga 18 - Presskonferensen. Alla medlemmar i Djurgården Hockey är välkomna till årsmötet!

Dagordning:

 1. Mötet öppnar.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av dagordning för mötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Val av ordförande för mötet.
 6. Val av sekreterare för mötet.
 7. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden, justera protokollet.
 8. Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
 9. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning och av koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och klubbdirektör.
 12. Val av föreningsordförande för en tid av ett år.
 13. Val av minst två styrelseledamöter för en tid av två år.
 14. Val av en ledamot i valberedningen för en tid av tre år.
 15. Val av ordförande i valberedningen.
 16. Val av minst två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år.
 17. Fastställande av medlemsavgifter.
 18. Ärenden föreslagna av styrelsen.
 19. Motioner, som senast tre veckor före ordinarie årsmöte inkommit till styrelsen från enskild medlem, jämte styrelsens yttrande.
 20. Övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen.
 21. Avslutning.

Styrelsens förslag rörande medlemsavgifter (punkt 17)

Styrelsens förslag är att medlemsavgiften för innevarande verksamhetsår skall vara oförändrade.

Vuxen: 400 kr
Ungdom: 250 kr
Familj: 600 kr
Pensionär: 300 kr
Ständig: 5000 kr

Här är valberedningens förslag

Här ser ni årsredovisningen

Djurgården Hockey i korthet 2018/19

Åter i final med magisk stämning i Globen.

Verksamhetsresultat på 10mkr före skatt, omsättning på 149mkr och eget kapital på nära 30mkr.

Utdelning till preferensaktieägarna som bidrog till fjolårets nyemission.

Publikrekord - 191 220 i grundserien och 90 114 i utsålda hus i slutspelet.

Damlaget började på nytt utvecklingssteg och tog sig till kvartsfinal.

J20 gick till semifinal och tog brons.

Nio herrspelare blev uttagna till landslagsspel och två damspelare var med i VM.

Succéstart för Urban sports - över 3500 barn aktiverades på mindre än 4 månader med Djurgårdens värdegrund som bas.

Motion till årsmötet 2019-06-27.

Motionen gäller att de som betalar via Djurgårdens hemsida bara ska kunna välja autogiro. Anledningen är en besparing av portoutgifter på ca 80 000/år som istället kan användas för att stärka ungdomshockeyn i Djurgården.

(Det kommer fortfarande vara möjligt för de som inte har tillgång till dator att använda BankGiro)

2019-05-27 Stefan Traav, medlemsnummer: 8370

Styrelsens svar på motion om betalning av medlemsavgifter via autogiro

Motionärens förslag om att medlemsavgiften ska betalas via autogiro skulle leda till en betydande kostnadsbesparing för föreningen i form av minskad arbetsinsats för personalen på kontoret och minskade portokostnader. Det skulle också bidra till att medlemmar som inte önskar kvarstå i föreningen följer stadgarnas krav på att medlem skriftligen ska anmäla utträde i högre grad än vad som är fallet för närvarande.

Enligt föreningens stadgar gäller:

§ 3 Medlem skall erlägga av föreningens årsmöte fastställda medlemsavgifter och i övrigt följa de beslut som styrelsen beslutar.

Samt:

§ 7 Medlem som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter och inte vill kvarstå i föreningen, skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse och är därmed omedelbart skild från föreningen.

Stadgarna utgör inte hinder för en ordning där medlemsavgifterna ska betalas via autogiro.

Styrelsen tillstyrker motionärens förslag och kommer att införa en rutin där beviljande av medlemskap förutsätter att medlemsavgiften betalas via autogiro. För existerande medlemmar kommer kommande årsavgift att kopplas till autogiro. För medlem eller blivande medlem som inte har tillgång till autogiro ska betalning av medlemsavgiften alltjämt ske via bankgiro. Vid medlems skriftliga uppsägning av medlemskapet kommer föreningen att svara för att autogireringen avslutas.

Styrelsen