Motioner till årsmöte i Djurgårdens IF Ishockeyförening

1 juli 2022 16:30
Årsmöte

På onsdag, den 6:e juli, håller Djurgårdens IF Ishockeyförening sitt årsmöte. Här följer samtliga de motioner som inkommit till styrelsen inför årsmötet.


Motion om vision och strategi för supporterkulturen

Bakgrund
Djurgården Hockey har under de senaste decennierna haft ett stort fokus på att stärka publikupplevelsen på plats genom satsningar på läktarkulturen. Med bra stämning på läktaren har mer publik kommit till matcherna vilket genererat både direkta publikintäkter, ökat mediautrymme och möjligheter till bättre partneravtal.

Genom åren har dock dialogen med supportrarna varierat och utgått från enskilda tjänstemäns vilja och förmåga att skapa en bra relation till supportrarna men också de förutsättningar de tilldelats från styrelse och andra överordnade. Historien har också visat att inriktningen kunnat ta helt andra vägar, där kommersiella intressen vägt över supportervärden. Djurgården Lions, sponsrade maskotar och musik som överröstar klacken är exempel på sådant som inte varit till gagn för en levande supporterkultur. Vilken inriktning föreningen väljer att ta för var säsong ligger idag på operativ nivå, det vill säga anställda tjänstemän.

Förslag
Djurgården Hockeys långsiktiga framgång bygger på att supporterengagemang och bra stämning på läktarna. För att skapa ett sådant engagemang krävs att supportrarna är delaktiga i planering av evenemangen, för att därigenom skapa optimala förutsättningar för en bra läktarkultur. Eftersom inriktningen i dag är upp till enskilda tjänstemän att besluta om kan fokuset på god dialog med supportrar och att skapa goda förutsättningar för bra stämning på läktarna inte garanteras på lång sikt. För att säkerställa dessa värden bör därför styrelsen äga denna fråga, då styrelsen har det långsiktiga ansvaret för föreningen, dess visioner, strategier och målsättningar.

Jag föreslår därför att årsmötet beslutar…
… att Djurgårdens IF Ishockeyförenings styrelse tar fram en vision och strategi om hur supporterkulturen säkerställs på lång sikt.
… att supporterrepresentanter bjuds in att tillsammans med styrelsens företrädare aktivt arbeta med att ta fram visionen och strategin.
…att kansliet årligen tar fram ett samverkansavtal tillsammans med supporterrepresentanter utifrån styrelsens beslutade vision och strategi, där det framgår på vilket sätt strategin bäst omsätts i praktiken.

Motion om digitalt deltagande på årsmöten

Bakgrund
Under Covid-19-pandemin tilläts inte fysiska sammankomster av större slag, vilket gjorde att många föreningar i stället tog till digitala möten som lösning. Djurgården Hockey valde, likt Djurgården Fotboll, att skjuta upp mötena och ha dessa under säkrare omständigheter. Pandemin tydliggjorde ändå att digitala årsmöten var en väl fungerande lösning, som därtill möjliggjorde att medlemmar som av olika anledningar inte kunde närvara fysiskt ändå kunde delta i föreningsdemokratin. På många håll innebar detta ökat deltagande på årsmöten, ökat engagemang för föreningens frågor och därigenom starkare och mer livskraftiga föreningar.

Digitala årsmöten regleras för ideella föreningar, till skillnad från aktiebolag och ekonomiska föreningar, inte i någon lag. I dagens stadgar fastslås att tid och plats bestämmes av styrelsen, vilket möjliggör för digitala möten enligt den tolkning som Riksidrottsförbundet har gjort. En del föreningar har också anordnat hybridmöten, där medlemmar kunnat välja mellan att delta fysiskt eller digitalt. Trots dessa möjligheter är det ännu i många föreningar, däribland Djurgårdens IF Ishockeyförening, inte självklart att anordna digitala årsmöten.

Djurgårdens IF Ishockeyförenings företrädare klargjorde dessutom på medlemsmötet som ägde rum våren 2022 att ambitionen är att öka antalet medlemmar väsentligt. Ett sätt att öka incitamentet för att bli medlem är att underlätta deltagandet i föreningsdemokratin genom bland annat digitala årsmöten.

Förslag
Digitala årsmöten tillåts enligt dagens stadgar. Stadgarna ger också styrelsen rätten att avgöra mest lämpliga plats för årsmötet. Som redogjorts för i bakgrunden ovan bidrar digitala årsmöten till att stärka föreningsdemokratin, vilket är önskvärt i en medlemsägd förening. Därför föreslås att årsmöten alltid går att delta på digitalt.

Jag föreslår därför att årsmötet beslutar…
… att styrelsen inför varje årsmöte säkerställer att årsmötesdeltagande kan ske digitalt.
… att styrelsen i enlighet med nuvarande stadgar själva beslutar huruvida årsmötet sker enbart digitalt eller som ett så kallat hybridmöte.

Motion om organisationsutredning

Bakgrund
Medlemmarna äger föreningen och är genom årsmötet högsta beslutande organ i föreningen. På det medlemsmöte som under våren 2022 ägde rum på GIH konstaterade dock både medlemmar och befintliga styrelseledamöter att det under en längre tid varit bristande insyn i föreningens visioner och strategier samt i styrelsens löpande arbete. Detta skapar demokratiska problem, då medlemmar och i slutändan årsmötet inte får rätt förutsättningar att ta beslut för föreningens bästa.

Bland de över 6 000 medlemmarna inom Djurgården Hockey finns dessutom en stor variation av kompetenser och erfarenheter. Där finns också ett enormt engagemang och en vilja att skapa ett framgångsrikt Djurgården Hockey. Genom åren har olika fristående initiativ som Be Right Back, Djurgårdshjälpen och DIF-podden skapats av supportrar för att på olika sätt arbeta för att stärka intresset kring Djurgården Hockey. Dessa initiativ har inte varit direkt kopplade till medlemskap i Djurgården Hockey, men visar på kraften i det ideella engagemanget. I dagsläget finns ingen strategi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att facilitera ett sådant engagemang, oavsett om det handlar om insamlingar, poddar eller koordinerade insändarkampanjer för bättre förutsättningar för ungdomsidrotten i Stockholm. Djurgården Hockey har en stor kraft i sina medlemmar som i dag inte fullt ut tas till vara.

Initiativen ovan har utgått från enskilda individers eller gruppers drivkrafter vilket är en förutsättning för att de ska genomföras och lyckas. Engagemanget kan och ska inte komma från föreningen. Däremot saknas i dag en strategi för hur föreningen uppmuntrar och stöttar liknande initiativ.

Förslag
Djurgården Hockey behöver en trygg medlemsdemokratisk grund att stå på. Medlemmar ska ha möjlighet att följa föreningens arbete, vara delaktiga i att besluta om föreningens strategi och ta välinformerade beslut på årsmöten. Medlemskapet ska också kunna vara en facilitator, en möjliggörare, för det stora engagemang som finns för Djurgården Hockey. En organisationsutredning bör tillsättas i syfte att skapa förutsättningar för en god insyn i föreningen och för att ge de bästa möjligheterna för medlemmarnas ideella engagemang. Ett medlemskap i Djurgården Hockey måste inte men ska kunna vara mer än att bara besluta om vilken styrelse som ska leda föreningens arbete för det kommande verksamhetsåret.

Jag föreslår därför att årsmötet beslutar att styrelsen:
– tillsätter en organisationsutredning som ger alla medlemmar chansen att komma med förslag på hur medlemsengagemang kan tas tillvara på ett systematiskt sätt.
– skapar förutsättningar för medlemmar att få god insikt i styrelsens arbete där så är möjligt, genom att tillsammans med medlemsrörelsen arbeta fram en strategi för internkommunikation med fokus på medlemsrörelsen.
– även innan strategin för internkommunikation är på plats löpande kommunicerar med medlemmar gällande föreningsdemokratiska frågor och styrelsens arbete.