• Huvudsponsorer

Torsdag Tor 20 Februari Feb
Lördag Lör 22 Februari Feb
Tisdag Tis 25 Februari Feb
Onsdag Ons 26 Februari Feb
Torsdag Tor 27 Februari Feb
Lördag Lör 29 Februari Feb
Söndag Sön 1 Mars Mar
Tisdag Tis 3 Mars Mar
Torsdag Tor 5 Mars Mar
Lördag Lör 7 Mars Mar
Tisdag Tis 10 Mars Mar
Torsdag Tor 12 Mars Mar
Torsdag Tor 13 Augusti Aug
Torsdag Tor 20 Augusti Aug
Torsdag Tor 27 Augusti Aug
Torsdag Tor 3 September Sep
Lördag Lör 5 September Sep
Lördag Lör 12 September Sep
Måndag Mån 14 September Sep
Tisdag Tis 15 September Sep
Lördag Lör 19 September Sep
Söndag Sön 20 September Sep
Torsdag Tor 24 September Sep
Lördag Lör 26 September Sep
Söndag Sön 27 September Sep

Årsstämma i DIF Hockey Partners Sweden AB

25 juli 2020 08:15
Nyhet

Här kommer kallelse till årsstämma för alla er som är delägare i Djurgården genom DIF Hockey Partners Sweden. Tisdagen den 25 augusti 2020 hålls årsstämma klockan 16.00 på Rite Ventures, Artillerigatan 6, Stockholm. Vi rekommenderar att man följer den digitalt med tanke på rådande omständigheter.


Aktieägarna i DIF Hockey Partners sweden AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 augusti 2020, klockan 16.00 på Rite Ventures, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm.

I och med rådande COVID-19 pandemi bör Folkhälsomyndighetens råd om att stanna hemma följas. Därför rekommenderas att du följer stämmorna på distans, digitalt via länk, där det kommer att finnas möjligheter till att ställa frågor. Fullmakt kan användas för röstning. Info om länk mm skickas till de som anmäler sig till stämman.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i aktieboken på dagen för stämman samt ska anmäla sitt deltagande till [email protected] senast onsdagen den 19 augusti 2020. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär, årsredovisning och ev. övriga handlingar kommer att finns här. De finns även längst ner på sidan.

B. Ärenden på årsstämman

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om
  a) fastställelse av resultat- och balansräkning
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 10. Val till styrelse och av revisor
 11. Eventuellt tillkommande ärenden
 12. Avslutande av stämman

Förslag till beslut
Punkt 8 b
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 10
Omval föreslås av styrelseledamöterna Peter Lindell, Göran Tidström och Ulf Grunander. Till revisor föreslås omval av R3 Revisionsbyrå KB med auktoriserade revisor Anders Lindby som huvudansvarig revisor.

Nacka i juli 2020
DIF Hockey Partners Sweden AB (publ)

Bifogade filer:
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Fullmakt