Utredning om arbetsmiljöanmälan klar
Publicerad: 2021-12-03
Uttalande
Djurgården Hockey kommunicerade för en vecka sedan att en arbetsmiljörelaterad anmälan gjorts mot föreningen (aktiebolaget i egenskap av arbetsgivare) av en spelare och redogjorde samtidigt för ett antal åtgärder som omedelbart vidtagits. Nedan återges genomförda insatser, utredningens huvudsakliga slutsatser samt en avslutande kommentar ifrån Djurgården Hockey.

Vårt initiala agerande

– På individuell nivå genomförde vi samtal med involverade personer för att säkerställa välmående, förtroende och dialog med ansvariga inom föreningen.

– På kollektiv nivå genomförde vi samtal med spelartruppen och ledarstab för att informera om den uppkomna situationen och förtydliga allas ansvar att bidra till en sund arbetsmiljö inom Djurgården Hockey samt förtydliganden om var man kan vända sig för stöd i frågor gällande trivsel, välmående och arbetsmiljö i föreningen.

– På juridisk nivå hanterade vi anmälan, i enlighet med gällande lagstiftning, genom att omgående tillsätta en extern och oberoende utredning av två HR-specialister.

Utredningens huvudsakliga slutsatser

Utredningen slår fast att inblandade parter beskriver situationen på ett liknande sätt, om än med något olika individuella perspektiv. Vidare bekräftas att spelaren mått dåligt till följd av kommunikationen och processen som omgärdat utnämningen av lagkaptener.

Utredarna konstaterar att kommunikationen avseende förankring och förståelse inte varit tillräcklig, men att berörda ledare inte avsiktligt nedvärderat eller förolämpat spelaren. Handlingen i sig anses berättigad, och förenlig med arbetsledningsrätten där arbetsgivaren ansvarar för att leda och fördela arbetet.

Avslutande kommentar

Vi beklagar den uppkomna situationen och att den har påverkat spelarens välmående. Vår ambition är att vara en arbetsplats som präglas av glädje, respekt och delaktighet.

Vi konstaterar samtidigt att Djurgården som arbetsgivare inte klandras utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv och att ont uppsåt eller medveten kränkande särbehandling inte föreligger.

En åtgärd som kommer att prioriteras är att se över föreningens interna policydokument.

Djurgården Hockey
Huvudpartners