Resultat för 20/21 på - 4,7 mkr med bibehållen stabil ekonomi

2 juli 2021 12:00

Djurgården Hockey redovisar för säsongen 2021 ett resultat på - 4,7 mkr efter skatt. Kompensationsstöd för uteblivna publikintäkter och andra pandemirelaterade statliga stöd har erhållits med 20 mkr. Det egna kapitalet uppgår till 24,3 mkr och likvida medel till 40 mkr.


En mycket speciell säsong har precis avslutats. Den började med Pandemi under våren 2020 som sedemera mildrades under sommaren 2020 och visst hopp om publik på läktarna väcktes till liv i september/oktober men dessa drömmar krossades rejält med en andra våg och ytterligare en tredje våg framåt jultid. Till slut blev det en hel säsong i princip utan publik, endast begränsad mängd restaurang gäster tilläts från tid till annan. Djurgården Hockey tog tidigt i pandemins begynnelse beslut om att vara väldigt försiktig med ekonomin och fokusera på likviditeten så att vi oavsett pandemiutveckling skulle överleva och komma ut i ett hophållet tilstånd både ekonomiskt, organisatoriskt och inte minst sportsligt. Tittar vi i backspegeln så lyckades vi väl sett till förutsättningarna. Det ekonomiska resultatet, likviditeten och egna kapital är under kontroll tack vare återhållsamhet samt hjälp av statliga bidrag.

Vi har jobbat under året som gått efter extrem försiktighetsprincip och stor återhållsamhet med fokus på att hålla ned underskottet så mycket som möjligt och komma ut med ett anständigt eget kapital samt en likviditet under kontroll som säkerställer vår verksamhet framöver. Detta har hela organisationen köpt in på och jobbat mycket ansvarsfullt och lagt stor omsorg på att förvalta varje intjänad krona på det mest optimala sättet.

Årets resultat innebar en operativ förlust före statliga pandemirelaterade bidrag på -25 mkr före skatt. Efter bidrag på sammanlagt 20 mkr kunde förlusten begränsas till -4,7 mkr efter skatt. Klubben redovisar ett eget kapital på 24,3 mkr. Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets utgång till 40 mkr och pendlade under året mellan 35 och 50 mkr. För att säkerställa likviditeten togs ett lån med statlig garanti om 10 mkr och kredit på skattekontot om 7 mkr.
Utöver uteblivna publikintäkter har det också medfört en betydande minskning av företags och sponsorintäkter. De samlade intäkterna före pandemirelaterade statliga stöd minskade med 51 mkr och kostnaderna kunde samtidigt reduceras med 27,5 mkr.

Vi vill rikta ett extra stort tack till alla partners och supportrar som i en eller annan form efterskänkt produkter, tjänster och säsongskort som inte kunnat nyttjas på grund av rådande pandemi. Även ett stort tack till alla er tusentals personer som under säsongen köpt stödbiljetter.

Årsredovisning 2020/2021